STATUT

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA

CHORYCH NA GISTROZDZIAŁ I.


NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA

I CHARAKTER PRAWNY


§ 1.


Stowarzyszenie nosi nazwę „POLSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA CHORYCH NA GIST” i jest zwane w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem.


§ 2.


Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Chojna w woj. zachodniopomorskim.


§ 3.


Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 4.


Stowarzyszenie może współdziałać z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych założeniach programowych, zachowując jednak pełną samodzielność organizacyjną określona w niniejszym statucie.


§ 5.


Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz .U. Nr 20, z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.


§ 6.


Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków, a do prowadzenia działalności statutowej mogą być zatrudnieni pracownicy.


§ 7.


Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.


§ 8.


Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak.

ROZDZIAŁ II.


CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA


§ 9.


Stowarzyszenie jest organizacją społeczną obywateli polskich, chorych na nowotwór złośliwy zrębu pokarmowego (GIST), ich krewnych i przyjaciół, działającą na gruncie Konstytucji RP i ma na celu:


 1. Zrzeszanie osób chorych na nowotwór złośliwy zrębu pokarmowego (GIST) celem poprawy i obrony ich interesów: warunków zdrowotnych, życiowych; zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym, gospodarczym, kulturalnym, turystycznym, sportowym, itp.


 1. Wyzwalanie i popieranie wszelkich inicjatyw walki z chorobą, zmierzających do jej leczenia, rozumianych jako proces osiągania optymalnego poziomu funkcjonowania w społeczeństwie osób chorych na GIST po to, by zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem.


 1. Likwidację barier psychologiczno-społecznych, poprzez uświadomienie zdrowej społeczności, problematyki dotyczącej osób chorych na GIST i kształtowanie partnerskich postaw pomiędzy tymi grupami.


 1. Artykułowanie i reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia, m. in. poprzez współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami o podobnych charakterze i celach.


§ 10.


Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:


 1. Współdziałanie z instytucjami rządowymi i samorządowymi (krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi, lokalnymi), placówkami służby zdrowia i innymi stowarzyszeniami organizacjami pozarządowymi, działającymi dla dobra i na rzecz chorych na GIST.


 1. Organizowanie pomocy członkom Stowarzyszenia w rozwiązywaniu wszelkich problemów życiowych poprzez: informację, edukacje w zakresie uprawnień osób chorych , pomoc socjalno-bytową, współdziałanie w organizowaniu wszelkiego rodzaju działalności (społecznej, gospodarczej, kulturalnej, itp.).


 1. Organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób najbardziej dotkniętych chorobą GIST.


 1. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjno-uświadamiającej, zmierzającej do pełnej integracji osób chorych na GIST z osobami zdrowymi i kształtowaniu właściwych postaw przy wykorzystaniu środków masowego przekazu i własnych publikacji dotyczących samej choroby i metod jej leczenia.


 1. Inicjowanie i uczestniczenie w pracach badawczych i legislacyjnych dotyczących chorych na GIST i inne choroby nowotworowe.


 1. Organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, zjazdów, poradnictwa, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych i innych, a także obozów i wczasów.


 1. Popieranie i podejmowanie wszelkich inicjatyw społecznych zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.


 1. Otaczanie szczególną opieką dzieci osób chorych na GIST i inne choroby nowotworowe

oraz ich rodziny.


 1. Budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk, do działania na rzecz osób chorych na GIST i inne choroby nowotworowe.


 1. Udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw osób chorych na GIST i inne choroby nowotworowe.


 1. Udzielanie wszelkiej pomocy osobom chorym, w podejmowaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, a także podejmowaniu działalności społeczno-użytecznej.


 1. Organizowanie dla służb medycznych szkoleń, przekazywanie im informacji o najnowszych metodach leczenia, ich skuteczności i możliwościach wykorzystania w leczeniu głównie GIST-a oraz innych chorób nowotworowych.
ROZDZIAŁ III.


CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 11.


 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu może być:


a) zwyczajne,

b) wspierające,

c) honorowe.

 1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski lub cudzoziemiec, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i prawa publiczne, akceptujący cele statutowe Stowarzyszenia, poprzez złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej.


 1. Składając deklarację członkowską - członek zobowiązany jest podać adres (miejsce zamieszkania; skrytka pocztowa lub inny) do prowadzenia wszelkiej korespondencji ze Stowarzyszeniem, a w razie zmiany tego adresu członek zobowiązany jest w terminie 7 dni podać nowy.


 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje i zrealizuje na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Wymieniony charakter pomocy, musi pochodzić z legalnych źródeł.


 1. Osoby prawne - jako członkowie wspierający, działają poprzez swojego przedstawiciela w Stowarzyszeniu, ustalonego przez kompetentny organ tej osoby.


 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei statutowych Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi na jego rzecz, i która wyraziła zgodę na zostanie takim Członkiem.


 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia, w drodze uchwały, podjętej zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.


 1. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Stowarzyszenia, z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w drodze uchwały, podjętej zwykłą większością głosów .§ 12.


Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się na podstawie przyjęcia kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów, w drodze uchwały.
§ 13.


Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia maja prawo do:


 1. Posiadania biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.


 1. Składania i popierania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących bieżącego funkcjonowania Stowarzyszenia oraz jego celów.


 1. Wypowiadania się we wszystkich sprawach z zakresu bieżącego funkcjonowania Stowarzyszenia oraz jego celów.


 1. Korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.


 1. Nieodpłatnego korzystania z urządzeń technicznych, pomocy, porad i usług, jakie Stowarzyszenie oferuje i jest w stanie zapewnić swoim członkom.


 1. Korzystania z wszelkich innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 14.


Członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia mają prawo do:


 1. Brania udziału w Walnym Zebraniu Członków, posiadając głos doradczy.


 1. Składania i popierania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących bieżącego funkcjonowania Stowarzyszenia oraz jego celów.


 1. Wypowiadania się we wszystkich sprawach z zakresu bieżącego funkcjonowania Stowarzyszenia oraz jego celów.


 1. Korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.


 1. Nieodpłatnego korzystania z urządzeń technicznych, pomocy, porad i usług, jakie Stowarzyszenie oferuje i jest w stanie zapewnić swoim członkom.
§ 15.


Członkowie zwyczajni i wspierający są zobowiązani do:


1. Czynnego udziału w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia i propagować

jego idee.


2. Przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.


3. Regularnego opłacania składek członkowskich.


§ 16.


Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania postanowień określonych w § 15 pkt. 2, a w miarę własnych możliwości realizować postanowienia określone w § 15 pkt. 1.


§ 17.


Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek:


 1. Pisemnej rezygnacji członka, przedłożonej Zarządowi Stowarzyszenia.


 1. Wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia:


  1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,


  1. za nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek członkowskich za okres 12 miesięcy,


  1. na pisemny, szczegółowo umotywowany wniosek, co najmniej 10 członków Stowarzyszenia, z przyczyn określonych w lit. a,


  1. z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.


 1. Śmierci członka Stowarzyszenia.


 1. Likwidacji osoby prawnej.


 1. Zarząd Stowarzyszenia na drodze głosowania, zwykłą większością głosów, podejmuje uchwałę wraz z odpowiednim uzasadnieniem, o wykluczeniu członka Stowarzyszenia.


§ 18.


Wykluczony przez Zarząd Stowarzyszenia członek, ma prawo w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały ( wraz z pisemnym uzasadnieniem) do pisemnego odwołania się do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie jest wnoszone za pośrednictwem Zarządu.


§ 19.


Walne Zebranie Członków, po rozpatrzeniu odwołania wykluczonego przez Zarząd

członka, podejmuje uchwałę, która jest przegłosowana, zwykłą większością głosów. Pisemna uchwała jest doręczana zainteresowanemu członkowi, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały. Decyzja (uchwała) Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.ROZDZIAŁ IV.


WŁADZE STOWARZYSZENIA


§ 20.


 1. Władzami stowarzyszenia są:


a) Walne Zebranie Członków zwane dalej Walnym Zebraniem,


b) Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem,


c) Komisja Rewizyjna.


 1. Do władz Stowarzyszenia mogą kandydować tylko członkowie zwyczajni.


 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, z możliwością tylko

dwukrotnego wyboru na to samo stanowisko (funkcję) chyba, że inaczej postanowi

Walne Zebranie Członków.4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, bez

względu na ilość obecnych członków chyba, że przepisy prawa lub dalsze postanowie-

nia statutu stanowią inaczej.


5. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się podczas Walnego Zebrania

Członków, w głosowaniu tajnym.


 1. W razie zmniejszenia się składu osobowego władz Stowarzyszenia, w czasie trwania

kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji

dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie

można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu pochodzącego z wyboru.


 1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są odwoływani przez Walne Zebranie Członków z pełnionych funkcji w przypadku:


  1. utraty członkostwa,


  1. działania sprzecznego z zasadami Statutu i ustawy Prawo o Stowarzyszeniach,


  1. zalegania ze składkami dłużej niż 60 dni od pierwszego upomnienia,


  1. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo karne, popełnione umyślnie.
WALNE ZEBRANIE


§ 21.


 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie jego członków.


 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia,


  1. co najmniej raz na rok kalendarzowy;


  1. na pisemny, zawierający uzasadnienie wniosek, co najmniej połowy składu osobowego Komisji Rewizyjnej;


  1. na wniosek, z uzasadnieniem, 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,


W przypadku wniosku na podstawie pkt. 2 lit. b i c, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje

Walne Zebranie Członków, w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku.


 1. Zarząd zawiadamia pisemnie członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu, czasie i porządku obrad Walnego Zebrania, do 14 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zebrania. Zawiadomienie następuje listami poleconymi, wysłanymi nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków, zapadają zwykłą większością głosów.


 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:


  1. ustalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,


  1. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,


  1. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd oraz Komisję Rewizyjną,


  1. wybór i odwołanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej ,


  1. uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia,


  1. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,


  1. uchwalanie regulaminu (porządku) obrad Walnego Zebrania,


  1. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,


  1. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,


  1. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia odnośnie działalności Zarządu,


k) podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa właściwości

władz stowarzyszenia 1. Podczas Walnego Zebrania, obradami kieruje Prezydium w skład, którego wchodzą:


  1. Przewodniczący – wybierany na czas kadencji lub w zależności od decyzji

Walnego Zebrania


  1. zastępca przewodniczącego – wybierany na czas kadencji lub w zależności

od decyzji Walnego Zebrania


  1. protokolant - wybierany każdorazowo


  1. 2 członków - wybierani każdorazowo


  1. inne osoby, w zależności od decyzji Walnego Zebrania.Wszyscy członkowie Prezydium są wybierani spośród członków zwyczajnych Stowarzy-

szenia, na podstawie głosowania, zwykłą większością głosów. 1. Odwołanie Przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia - w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

§ 22.


Każdemu uprawnionemu do głosowania członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos na Walnym Zebraniu.
ZARZĄD


§ 23.


 1. Pracą Stowarzyszenia w okresie miedzy Walnymi Zebraniami kieruje Zarząd.


 1. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 7 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących, Skarbnika i Sekretarza. Liczebność Zarządu ustala Walne Zebranie.


 1. Walne Zebranie może powołać nowych członków na miejsce członków ustępujących lub odwołanych, w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.


 1. Co najmniej dwóch członków Zarządu powinny stanowić osoby chore na GIST lub inną chorobę nowotworową.


 1. W przypadku małżeństw (konkubinatów) członków Stowarzyszenia, w skład Zarządu może być powołany tylko jeden ze współmałżonków (konkubent).


§ 24.


Do kompetencji i zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:


 1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,


 1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,


 1. zarządzanie i gospodarowanie funduszami oraz majątkiem Stowarzyszenia,

zgodnie ze statutową działalnością,


 1. uchwalanie planu działalności i preliminarzy budżetowych,


 1. przedkładanie sprawozdań ze swojej działalności podczas obrad Walnego Zebrania oraz wykonywanie jego uchwał,


 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,


 1. zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów o charakterze niegospodarczym- zgodnie z obowiązującymi przepisami,


 1. zwoływanie Walnego Zebrania,


 1. ustalanie wysokości składek członkowskich,


 1. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń, organizacji oraz delegowanie przedstawicieli na zjazdy krajowe i międzynarodowe,


 1. czuwanie nad przestrzeganiem statutu przez wszystkich członków Stowarzyszenia,l) rekomendowanie kandydatów na członków honorowych Stowarzyszenia.§ 25.


Realizacja ustalonych zadań Zarządu oraz jego członków odbywa się w formie opracowanych i podejmowanych uchwał, na posiedzeniach Zarządu oraz w drodze wypełniania obowiązków, przypisanych Przewodniczącemu i członkom Zarządu.


§ 26.


Posiedzenie Zarządu odbywa się, co najmniej raz w miesiącu.


 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Zarządu. W wyjątkowych przypadkach wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczacy lub członek Zarządu, który również ustala porządek obrad.


 1. Na zawierający uzasadnienie wniosek członka Zarządu, posiedzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu Zarządu.


 1. Przewodniczący zawiadamia członków Zarządu o zwołaniu posiedzenia Zarządu, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie następuje listami poleconymi, wysłanymi nie później niż na 14 dni przed terminem posiedzenia Zarządu.


 1. W nagłych przypadkach Przewodniczący Zarządu może zadecydować o innym sposobie i terminie zawiadomienia członków Zarządu o posiedzeniu.


 1. W zawiadomieniu o posiedzeniu Zarządu podaje się planowany porządek obrad.


 1. Uchwały i postanowienia Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, a w przypadku równości głosów decydujący głos należy do Przewodniczącego Zarządu.


 1. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział osoby, niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego lub członka Zarządu.


 1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, podpisuje je protokolant i przewodniczący posiedzenia.


 1. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać:


 • numer kolejny i datę posiedzenia,

 • imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,

 • porządek posiedzenia,

 • istotę referowanych spraw i oświadczenia zgłoszone do protokołu,

 • stwierdzenia podjęcia uchwał i postanowień, ich treść oraz wyniki głosowania,

 • zadania odrębne.


 1. Zatwierdzone protokoły dołączane są do Księgi Uchwał Zarządu.


KOMISJA REWIZYJNA


§ 27.


 1. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznej kontroli Stowarzyszenia.


 1. Komisja liczy od trzech do pięciu członków zwyczajnych, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego, a jej liczebność ustala Walne Zebranie. Do Komisji można powoływać członków wspierających, którzy uczestniczą jako doradcy, bez prawa głosowania.


 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:


  1. kontrola gospodarki finansowej,


  1. składanie sprawozdania Walnemu Zebraniu wraz z oceną działalności i wnioskiem dotyczącym udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi


  1. przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawach działalności Stowarzyszenia,


  1. uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej,


  1. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.


 1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się, co najmniej raz w roku.

ROZDZIAŁ V.


BIURO STOWARZYSZENIA


§ 28.


 1. W drodze uchwały Walnego Zebrania Członków powołuje się Biuro Stowarzyszenia.

 2. Uchwała, o której mowa powyżej, określa również strukturę organizacyjną Biura Stowarzyszenia.

 3. Biuro Stowarzyszenia działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

 4. Do kompetencji Biura Stowarzyszenia należy:


  1. prowadzenie bieżących spraw o charakterze organizacyjno-biurowym związanych z realizacją celów Stowarzyszenia,


  1. przygotowywanie, opracowywanie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością władz Stowarzyszenia,


  1. przygotowywanie, odbiór i nadawanie korespondencji związanej z działalnością władz Stowarzyszenia,


  1. prowadzenie rejestru członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i honorowych Stowarzyszenia,


  1. przyjmowanie wpłat z tytułu składek członkowskich i prowadzenie ewidencji tych składek,


  1. prowadzenie ewidencji majątku Stowarzyszenia,


  1. prowadzenie dokumentacji wymaganej przez obowiązujące przepisy dotyczące prawa podatkowego i rachunkowości,


 1. Pracami Biura Stowarzyszenia kieruje Dyrektor, zatrudniony przez Zarząd Stowarzyszenia.


 1. W przypadku podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o zatrudnieniu innych pracowników Biura Stowarzyszenia, Dyrektor Biura zawiera z nimi umowę o pracę i jest przełożonym służbowym wszystkich, zatrudnionych pracowników, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.


 1. Dyrektorem Biura stowarzyszenia winien być jego członek z tym, że nie może być on członkiem władz określonych w § 20 pkt 1.


 1. Pracownikami Biura Stowarzyszenia mogą być także osoby niebędące członkami Stowarzyszenia.

 2. Jeżeli pracownikiem Biura Stowarzyszenia jest jego członek, nie może być on członkiem władz określonych w § 20 pkt 1.ROZDZIAŁ VI.


MAJĄTEK STOWARZYSZENIA


§ 29.


 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.


 1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:


 • składki członkowskie,

 • wpływy z działalności statutowej,

 • dotacje, subwencje, darowizny, itp.,


 1. Fundusze uzyskane z wyżej wymienionych składników, przeznacza się w całości, na realizację działalności statutowej Stowarzyszenia.


§ 30.


Zasady wykorzystania funduszy Stowarzyszenia ustala jego Zarząd.


§ 31.Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, w tym w przedmiocie zaciągania zobowiązań, składają, działając łącznie dwie osoby: • jedną z następujących osób: Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia

oraz

 • jedną z następujących osób: Skarbnik lub upoważniony przez cały Zarząd Członek Zarządu.


W ten sam sposób stowarzyszenie reprezentowane jest na zewnątrz w innych sprawachROZDZIAŁ VII.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


& 32

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie, w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych.


2. O zamiarze rozwiązania się Stowarzyszenia, członkowie winni być powiadomieni pisemnie co najmniej dwa miesiące przed terminem Walnego Zebrania Członków.


3. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia, określi sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przekazany majątek Stowarzyszenia.


4. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zebrania członków stanowi inaczej.


5. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.


6. Likwidator w szczególności powinien:


   1. zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania,


   1. dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,


   1. po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.


d) jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, likwi-

datorzy przedstawiają sądowi przyczyny opóźnienia.


§ 33.


Statut Stowarzyszenia wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.


§ 34.


W sprawach nieuregulowanych postanowieniami statutu mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, z późniejszymi zmianami).

1